Hylla Cloud Nature Experience Center / gad


© Jie Pan

© Jie Pan
 • architects: gad
 • Location: No. 99, Yanjiao Village, Baisha Town, Yulong County, Lijiang City, Yunnan Province, China
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • specialists:
 • Project Year: 2020
 • Photographs: Jie Pan
 • Photographs: Guangkun Yang
 • Photographs: Yue Cheng
 • Area: 538.0 m2

Read more »